Výhradný dovozca Cheeky wipes pre Slovensko
Tel.: 0902/229 542
a
  >  Pravidlá ochrany súkromia

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 

Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rámci registrácie do webshopu prevádzkovateľa – Little Ones, s.r.o.  so sídlom Veterná 1775/33, 931 01 Šamorín, IČO: 51 759 705  v rámci jeho informačného systému IS Webshop – registrovaní zákazníci. Registrácia vo webshope prevádzkovateľa neznamená aj povinnosť tovar objednať či kúpiť.  Tento súhlas sa osobitne vzťahuje na vykonanie profilovania prevádzkovateľom v tomto informačnom systéme. Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Beriem na vedomie nasledovné skutočnosti:

V rámci uvedeného informačného systému prevádzkovateľa profilovanie konkrétne znamená

a) možnosť pre mňa sledovať vybavenie mojej objednávky
b) sledovanie môjho nákupného správania sa prevádzkovateľom, vrát. sledovania toho, aký tovar preferujem, hoci aj bez uskutočnenia nákupu
c) oslovenie zo strany prevádzkovateľa s ponukou tovaru v budúcnosti formou informačných emailov (priamy marketing).

Profilovanie je teda súčasťou môjho užívateľského účtu.

Poučenie:

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť buď emailom na info@littleones.sk alebo písomnou formou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa – Little Ones, s.r.o.  so sídlom Veterná 1775/33, 931 01 Šamorín, IČO: 51 759 705. Odvolanie súhlasu sa nedotýka zákonnosti spracovania Vašich osobných údajov poskytnutých do času odvolania súhlasu. Bez Vášho súhlasu nie je možné úspešne dokončiť registráciu vo webshope prevádzkovateľa. V prípade odvolania súhlasu bude Vaša registrácia vo webshope zrušená. Tým stratíte možnosť sledovať vybavenie Vašej objednávky a prevádzkovateľ nebude sledovať Vaše nákupné správanie. Taktiež Vám nebudú zasielané  informačné emaily s ponukou tovaru.

Pokiaľ nesúhlasíte s vykonaním profilovania, máte k dispozícii alternatívu – nákup tovaru vo webshope bez registrácie, v rámci ktorej alternatívy všetky vyššie uvedené možnosti a činnosti (písm. a/ až c/) nebudú dostupné.

Poučenie k priamemu marketingu:

Možnosť Vášho oslovenia zo strany prevádzkovateľa s ponukou tovaru v budúcnosti formou informačných emailov, teda priamy marketing je súčasťou Vašej registrácie vo webshope prevádzkovateľa. Spracúvanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje na samostatnom právnom základe, ktorým oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1/ písm. f/ nariadenia GDPR.

Máte právo namietať kedykoľvek proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Námietku môžete nám zaslať buď emailom na info@littleones.sk alebo písomnou formou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa – Little Ones, s.r.o.  so sídlom Veterná 1775/33, 931 01 Šamorín, IČO: 51 759 705. V prípade namietania spracúvania Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu Vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracúvané nebudú a už nebudete dostávať informačné emaily s ponukou tovaru. Namietanie spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu neznamená ale zrušenie Vašej registrácie vo webshope, tj. naďalej budete mať možnosť sledovať vybavenie svojej objednávky a prevádzkovateľ naďalej bude môcť sledovať Vaše nákupné správanie.