Výhradný dovozca Cheeky wipes pre Slovensko
Tel.: 0902/229 542
a
  >  Všeobecné obchodné podmienky – veľkoobchod

Všeobecné obchodné podmienky – veľkoobchod

 

obchodnej spoločnosti: Little Ones, s.r.o. so sídlom Veterná 1775/33, 931 01 Šamorín, IČO: 51 759 705, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42619/T, štatutárny organ: Kitty Purgerová, konateľ:

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako “VOP”) platia pre nákup tovarov a služieb na e-shope webstránky littleones.sk (ďalej ako “webstránka”). VOP bližšie definujú bežnú obchodnú spoluprácu a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri dodávkach tovaru kupujúcemu, a to na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy resp. objednávky potvrdenej predávajúcim. Tieto VOP sú dostupné na webstránke. K potvrdeniu objednávky alebo ku kúpnej zmluve nemusia byť VOP priložené, postačuje odkaz na miesto ich zverejnenia. Má sa za to, že kupujúci sa s nimi oboznámil a súhlasí s ich obsahom a s ich dodržiavaním.
 2. Vylúčenie týchto VOP je možné len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho. V prípade, že si predávajúci a kupujúci v rámci objednávky akceptovanej predávajúcim dohodnú podmienky odlišné od VOP, má takáto úprava právneho vzťahu prednosť pred ustanoveniami VOP.
 3. Predávajúcim sa pre účely týchto VOP rozumie obchodná spoločnosť: Little Ones, s.r.o. so sídlom Veterná 1775/33, 931 01 Šamorín, IČO: 51 759 705, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42619/T, štatutárny organ: Kitty Purgerová, konateľ, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej ako “predávajúci”).
 4. Kupujúcim sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí konajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a ktorí doručia predávajúcemu v súlade s týmito VOP objednávku tovaru (ďalej ako „kupujúci“). Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy.
 5. Tovarom sa na účely týchto VOP rozumejú produkty dostupné na webstránke v čase zadania objednávky, a ktoré môžu byť predmetom objednávky kupujúceho, najmä výrobky starostlivosti o telo, vyrobené z prírodných látok, najmä rôzne utierky na ruky a tvár, látkové vložky do podprseniek, látkové hygienické vložky, príručné vrecia, vrecia na pranie, boxy na utierky, esenciálne oleje.
 6. Objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu prostredníctvom elektronického formulára dostupného na webstránke, ktorý je minimálne v sume podľa týchto VOP a je potvrdený predávajúcim, za účelom dodania tovaru predávajúcim kupujúcemu za dohodnutých podmienok (ďalej ako „objednávka“).
 7. Tieto VOP sa nevzťahujú na maloobchodný predaj – dodávanie tovaru spotrebiteľom, fyzickým osobám, ktoré nakupujú tovar pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 8. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle týchto VOP sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len ako „ObZ“) v platnom znení, najmä jeho ustanoveniami § 409 a nasl. v prípade, ak VOP neobsahujú inú úpravu.
 9. V prípade akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z týchto VOP, sú príslušnými na konanie súdy v Slovenskej republike.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Vzájomný kúpno-predajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká akceptovaním a potvrdením objednávky, respektíve jej časti, predávajúcim.
 2. Objednávka kupujúceho, ktorá je v súlade s týmito VOP, sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávku kupujúci zadáva prostredníctvom elektronického formulára na webstránke.
 3. Objednávka je záväzná jej výslovným akceptovaním a potvrdením predávajúcim. Predávajúci akceptuje a potvrdzuje objednávku emailom do 24 hodín od zadania objednávky. Predávajúci emailom zašle kupujúcemu faktúru, na ktorej je vyznačná kúpna cena za tovar, ktorý je predmetom objednávky ako aj dátum splatnosti kúpnej ceny.
 4. Platná objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

 

  1. obchodné meno kupujúceho,
  2. IČO, DIČ a DIČ DPH (v prípade, že je platcom DPH) kupujúceho,
  3. b) sídlo kupujúceho,
  4. c) telefonický kontakt na kupujúceho,
  5. d) emailový kontakt na kupujúceho,
  6. e) miesto, kde má byť tovar dodaný, ak sa líši od sídla kupujúceho,
  7. f) druh /kód/ tovaru,
  8. g) množstvo tovaru,
  9. h) iná špecifikácia tovaru,
  10. i) označenie osoby oprávnenej prevziať tovar za kupujúceho,
  11. j) spôsob platby podľa ponuky internetovej stránky.

 

V prípade, že ide o prvú objednávku kupujúceho, tá bude potvrdená predávajúcim, a teda platná, len v prípade, ak jej celková hodnota presiahne 100,- EUR (slovom jednosto eur) bez DPH. Pri ďalších objednávkach, musí byť celková hodnota objednaného tovaru minimálne v sume 80,- EUR (slovom osemdesiat eur) bez DPH na jednu objednávku.

 

III. Storno objednávky

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku do 24 hodín prostredníctvom emailu zaslaného predávajúcemu.
 2. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku v lehote uvedenej v odseku 1 až po vykonaní platby, je predávajúci oprávnený ponechať si manipulačný poplatok vo výške 5% z celkovej sumy stornovanej objednávky.

IV. Dodanie tovaru

 1. V prípade, ak je tovar dostupný na sklade, predávajúci ho odovzdá na prepravu do troch pracovných dní odo dňa akceptovania a potvrdenia objednávky, najskôr však v deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 2. Ak tovar nie je dostupný na sklade, kupujúci si bude môcť predmetný tovar predobjednať. V takom prípade mu predávajúci oznámi približný dátum odovzdania tovaru na prepravu.
 3. Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné na to, aby objednaný tovar mohol byť riadne a včas dodaný. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať. Tovar sa považuje za dodaný, aj keď ho kupujúci odmietne bezdôvodne prevziať, alebo keď sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru.
 4. Kupujúci prípadne ním poverená a v objednávke uvedená osoba sa zaväzuje potvrdiť prevzatie tovaru predávajúcemu, a to najmä písomným potvrdením na dodacom liste predávajúceho, ktorý bude kupujúcemu doručený spolu s tovarom v prípade dodania tovaru do miesta určenia kupujúcim.
 5. Ak nastala dodatočná nemožnosť plnenia na základe neodvrátiteľnej, nepredvídanej prekážky, ktorá nie je závislá na vôli predávajúceho, najmä ak výrobca zastavil výrobu určitého druhu objednaného tovaru, alebo v prípade živelných udalostí a tiež udalosti vedúcej k poškodeniu tovaru počas prepravy od výrobcu k predávajúcemu, nepovažuje sa takáto skutočnosť za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru. O okolnostiach brániacich dodávke objednaného tovaru je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho.

V. Kúpna cena

 1. Cena uvedená pri každom tovare na webstránke je v mene Euro (EUR),je uvedená bez DPH a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru v daný deň.
 2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu. Tie budú kupujúcemu účtované zvlášť v zmysle aktuálneho cenníka kuriérskej spoločnosti GEIS. Pri objednávke, ktorá presahuje sumu 200,- EUR (slovom dvesto eur) bez DPH, náklady na dopravu tovaru hradí predávajúci.
 3. V prípade, že sa jedná o obednávku nad 500,- EUR (slovom päťsto eur), predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu vo výške 3 % z celkovej kúpnej ceny za predmetnú objednávku.
 4. V prípade, že sa jedná o obednávku nad 1000,- EUR (slovom jedentisíc eur), predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu vo výške 5 % z celkovej kúpnej ceny za predmetnú objednávku.

VI. Platobné podmienky

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane dopravných nákladov.
 2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v plnej výške v mene Euro (EUR) prostredníctvom online platby alebo prevodom na účet predávajúceho, č.ú. (IBAN): SK9811000000002943056631 , a to najneskôr do dňa splatnosti kúpnej ceny v zmysle faktúry zaslanej predávajúcim prostredníctvom emailu.
 3. Predávajúci je oprávnený faktúrovať aj čiastočné plnenie objednávky a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.
 4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške, nie však skôr, než tovar prevezme.

VII. Nebezpečenstvo škody na tovare

 1. Nebezpečenstvo vzniku náhodnej škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom, keď prevezme tovar od predávajúceho, resp. od prepravcu, alebo ak tak neurobí včas, momentom, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar.

VIII. Záruka

 1. Záruka za akosť, práva zo záruky a reklamačné konanie sa spravuje osobitným dokumentom, ktorým je reklamačný poriadok, s výnimkou ustanovení vzťahujúcich sa k ochrane spotrebiteľa.

IX. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za ním objednaný tovar.
 2. Predávajúci je oprávnený dodatočne stornovať objednávku, ak sa kupujúcim objednaný tovar stane po potvrdení objednávky predávajúcim nedostupný v dohodnutej lehote alebo v cene. O stornovaní objednávky je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci už uhradil za predmetný tovar kúpnu cenu, budú mu tieto finančné prostriedky zaslané naspäť v lehote do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia stornovania objednávky predávajúcim.
 3. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu bez výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.
 4. Kupujúci je povinný bez zbytočého odkladu písomne oznámiť predávajúcemu zmenu ním uvedenej dodacej adresy, pokiaľ k zmene adresy dodania došlo pred prevzatím tovaru. Povinnosti predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ došlo k splneniu záväzku na poslednú oznámenú adresu kupujúceho.
 5. Predávajúci je povinný po akceptácii objednávky dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a pripraviť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 6. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR.
 7. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (napr. návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

X. Doručovanie písomností

 1. Písomnosti, ktoré sa v zmysle týchto VOP doručujú emailom (ako napr. storno objednávky) sa považujú za doručené momentom jej umiestnenia do priečinku „Odoslaná pošta“ v prípade, ak bola odoslaná na emailovú adresu, ktorú kupujúci oznámil predávajúcemu resp. predávajúci oznámil kupujúcemu.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP, súhlasí s ich obsahom, a je si vedomý skutočnosti, že tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej potvrdenej objednávky resp. kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto VOP. Prípadnú zmenu VOP oznámi predávajúci kupujúcemu zverejnením na webstránke.
 4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15.03.2019 .